Giới thiệu tháp hấp phụ


       1. Khái niệm: Hấp phụ là quá trình thu hút có chọn lọc khí và hơi bởi bề mặt chất rắn. Đây là quá trình lọc khí dựa trên ái lực bề mặt của chất rắn đối với chất khí và hơi làm cho phân tử khí và hơi bám vào bề mặt chất rắn.


       2. Phân loại: Hấp phụ được chia thành hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học. Sự khác nhau giữa chúng đó là kiểu phân tử khí liên kết với chất hấp phụ.
       3. Hấp phụ vật lý: Là quá trình phân tử khí bám chặt vào bề mặt chất hấp phụ do lực hấp dẫn tương tác giữa các phân tử( lực Van der Waal) về bản chất chính là lực tĩnh điện. Hấp phụ vật lý là quá trình thuận nghịch (đây là điểm rất quan trọng cho quá trình giải hấp phụ). Hấp phụ vật lý tỏa nhiệt thấp, chất hấp phụ và chất bị hấp phụ liên kết nhờ sự tương tác lưỡng cực nên giải hấp phụ dễ dàng và thu hồi dễ dàng chất được hấp phụ.Nên hấp phụ vật lý được ứng dụng phổ biến trong công nghệ xử lý khí thải.

      4. Hấp phụ hóa học: Là kết quả của quá trình tương hỗ về hóa học giữa khí và chất hấp phụ tạo nên sự liên kết rất bền vững giữa phân tử khí và chất hấp phụ. Hấp phụ hóa học tỏa nhiệt cao, tạo thành một hợp chất hóa học nên giải hấp phụ khó khăn và không thể thu hồi được chất hấp phụ.Vậy nên hấp phụ hóa học ít được ứng dụng để xử lý khí thải.
      Ứng dụng: Xử lý các khí thải có chứa dung môi trong công nghệ in, công nghệ sơn....